Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TREKI.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego (dalej jako „Sklep”) dostępnego pod adresem www.treki.pl prowadzonego przez TREKI Jacek Wójcik z siedzibą w Szczecinie, a w szczególności określa zasady i tryb zawierania umowy, składania zamówień w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, zasad zapłaty ceny oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, ograniczeniach prawa do odstąpienia wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, skutkach odstąpienia od umowy, procedurze rozpatrywania reklamacji, odpowiedzialności Sklepu za jakość świadczenia, treści gwarancji i/lub usług posprzedażowych.

2. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 

3. Właścicielem, administratorem oraz prowadzącym Sklep jest TREKI Jacek Wójcik z siedzibą w Szczecinie, przy ul. , Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, NIP: 8513049725, REGON: 384088773 (dalej jako „Sprzedawca i/lub Usługodawca”). 

4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@treki.pl; telefonicznie: +48 605 505 868; pisemnie na adres korespondencyjny sklepu: Sklep TREKI, ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin

5. Definicje:

 1.  Sklep – internetowy sklep treki.pl, działający pod adresem treki.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę, sprzedającego towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je do przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub Konsument – dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 5. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, dokonująca ze Sprzedawcą w Sklepie, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Klienta – narzędzie administracyjne w Sklepie (podstrona), udostępniane jednemu określonemu Klientowi jako konto w Sklepie, w sposób autoryzowany (z użyciem loginu i hasła osobistego), za pomocą, którego Klient może korzystać ze Sklepu w zakresie i na warunkach określonych Regulaminem, w szczególności składać zamówienia, dokonywać zakupów i płatności w Sklepie, monitorować status zamówienia, przeglądać historię; 
 7. Hasło – indywidualny ciąg znaków zdefiniowany przez Klienta, w trakcie procesu rejestracji w Sklepie lub później, umożliwiający dostęp do Konta Klienta;
 8. Login – unikalny ciąg znaków podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, wykorzystywany w momencie logowania do Konta Klienta, który jednoznacznie go identyfikuje;
 9. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta, poprzez internetowy rachunek bankowy, stacjonarnie w banku lub na poczcie;
 10. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta poprzez internetowy rachunek bankowy, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej (on-line);
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru – standardowe koszty przesyłki ekonomicznej o określonej wadze państwowego operatora pocztowego tj. InPost Sp. z o.o.
 12. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez prowadzącego Sklep na stronie Sklepu;
 13. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 14. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 17. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 18. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.). 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.treki.pl

2. Sklep nie pobiera opłat za rejestrację, utworzenie Konta Klienta oraz za przeglądanie oferty Sklepu. 

3. Dostęp do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi. 

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. 


6. Celem założenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji na stronie internetowej Sklepu, znajdującej się po adresem www.treki.pl. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny Klient wypełnia tylko raz, ustanawiając w szczególności własny Login oraz Hasło. Po dokonanej rejestracji w Sklepie, każdorazowe logowanie do Konta klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych. 

8. Sklep sprzedaje i dostarcza towary wolne od wad. 

9. Zamówienie są przyjmowane przez Sklep, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

10. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

11. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów i/lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeżeli o takowa wnioskował),
 • wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie. 

12. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer zamówienia. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

14. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie przez Sklep wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Klient rozumie, że złożenie zamówienia a następnie po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon (rachunek) lub faktura VAT.

15. Klient jest informowany o statusie zamówienia w Koncie Klienta.

16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie wraz z informacją o przysługujących Klientowi prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy przysługującego Klientom będącym Konsumentami, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

17. W przypadku braku dostępności towaru, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji. Klient ma następujące możliwości:
– wydłużenie czasu oczekiwania
– anulowanie zakupu jednego z wybranych produktów
– anulowanie całości zamówienia.

Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom.

18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie.

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub e-mail z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.

20. W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.

21. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w każdym momencie zanim Sklep przyjmie jego ofertę. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sklep@treki.pl 

2. Zmian w zamówieniu lub jego anulowania, można dokonać także drogą telefoniczną. 

IV. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie, podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, oraz nie zawierają kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie, jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

4. Koszty dostawy zamówionego przez Klienta towaru określane są w formularzu zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu wysyłki, ale przed złożeniem zamówienia, tak jak i łączna cena za wszystkie nabyte towary lub usługi.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, zmian kosztów dostawy, przeprowadzania i odwoływania na stronach Sklepu akcji promocyjnych, wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, datą wejścia w życie zmiany warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Do każdego zakupu dokonanego przez Konsumenta dołączony jest paragon fiskalny lub na jego życzenie faktura VAT. 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, OGRANICZENIA W DOSTAWIE TOWARÓW

1. Maksymalny czas dostawy towaru wynosi 14 dni roboczych. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta.

2. Jeżeli towar dostępny jest w Sklepie,  Sklep realizuje w terminie jednego dnia roboczego od zawarcia umowy sprzedaży. Natomiast zamówienie Klienta złożone po godzinie 15:00, Sklep realizuje w terminie dwóch dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 

3. Towar wysyłany jest do Klienta wyłącznie w dni robocze.

4. Przy zamówieniach opłaconych przelewem tradycyjnym lub elektronicznym, towar wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep. Powyższe nie dotyczy zamówień z dostawą „za pobraniem”. 

5. Sklep realizuje wyłącznie dostawy na terytorium Polski.

6. Przy zamówieniach z dostawą na terytorium Polski, które zostały opłacone przelewem tradycyjnym lub elektronicznym, koszty zwykłej dostawy pokrywa Klient. Sprzedawca pokrywa koszty zwykłej dostawy w przypadku zamówienia towaru, którego wartość przekracza 1500 PLN. 

7. Zwykła dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi poniesione przez niego zwykłe koszty dostawy zamówienia. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia, przed złożeniem zamówienia.

VI. FORMY PŁATNOŚCI, ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 • przelew tradycyjny – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu;
 • przelew elektroniczny, kartą płatniczą lub kredytową w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (Paynow) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

2. Sklep nie pobiera prowizji za wybranie określonej formy płatności, aczkolwiek taka opłata może być naliczona przez operatora danej płatności. Jeżeli taka opłata zostanie naliczona to przy podsumowaniu płatności pojawi się opłata za wybrane produkty oraz dodatkowa płatność za wybraną formę płatności.

3. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

4. Dane do przelewu: mBank 91 1140 2004 0000 3202 7907 5387

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
 • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową 
 • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
 • aktywny adres e-mail,

2. Sklep przesyła Klientom, będącym Konsumentami opisane w niniejszym regulaminie e-maile, będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji usług Sklepu.

3.  Usunięcie konta klienta lub anulowanie subskrypcji na newsletter następuje na wniosek klienta wysłany na adres email admin@treki.pl Sklep usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA 

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Sprzedawca jako administrator danych przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stornie internetowej sklepu https://www.treki.pl/Polityka-prywatnosci

IX. REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty lub zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt czyszczenia/naprawy towaru.

Zwrotu produktu:

Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
Dołącz do przesyłki formularz zwrotu towaru.
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy na konto bankowe, z którego dokonano płatności.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

Reklamacje:

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 605 505 868

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.


Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1.Skontaktuj się z nami niezwłocznie mailowo lub telefoniczne w celu ustalenia kolejnych kroków, omówienia zasadności reklamacji oraz odbioru reklamowanego towaru.
2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy zareklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@treki.pl lub telefonicznie: +48 605505868. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

13. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM 

1. Zwrot środków za zwrócony / zareklamowany towar następuje nie później niż w terminie do 14 dni od pozytywnie rozpatrzonego zwrotu / reklamacji.. 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na Koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości Klienta. 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 

4. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

Towary prezentowane na stronach Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego. Cywilnego.

3. Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w trakcie użytkowania nabytego towaru (produktu).

4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem towarów (produktów) użytkowanych zgodnie z instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta, importera, dystrybutora lub inny podmiot udzielający gwarancji.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówień Klienta lub innych jego dyspozycji, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych o towarze (produkcie) i pozostają własnością osób, którym przysługują prawa autorskie.

8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub jako efekt braku kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu, chyba, że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu dostępnej pod adresem www.treki.pl.

12. Treść umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, stanowi treść zamówienia dokonanego przez Klienta, uzupełniona postanowieniami Regulaminu..

13. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę lub sprzedaż towarów na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:   http://ec.europa.eu/consumers/odr

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

15. Niniejszy regulamin obowiązuje, od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego, tj. od dnia 08.08.2019 r. ze zmianami w dniu 06.03.2023 r